INFORMACJA w sprawie rezygnacji z osobowości prawnej przez oddział ZOSP RP

Zgodnie z § 4b statutu Związku o rozwiązaniu oddziału posiadającego osobowość prawną decyduje w drodze uchwały Zarząd Główny z własnej inicjatywy lub na wniosek zarządu zainteresowanego oddziału. W uchwale Zarządu Głównego o rozwiązaniu oddziału posiadającego osobowość prawną wskazuje się likwidatora bądź likwidatorów w liczbie nie większej niż trzech, oczekiwany czas trwania likwidacji, sposób działania Związku po wykreśleniu z Krajowego Rejestru Sądowego oddziału na obszarze, na którym działał dotąd oddział.

W związku z powyższym zainteresowany zarząd oddziału, który chce zrezygnować z posiadanej osobowości prawnej powinien zwrócić się w tej sprawie z wnioskiem do Zarządu Głównego ZOSP RP. We wniosku tym zarząd oddziału może podać propozycję co do osoby, która mogłaby pełnić funkcję likwidatora.

Likwidację kończy wykreślenie oddziału Związku z Krajowego Rejestru Sądowego co powoduje utratę osobowości prawnej.

Likwidator ma za zadanie zakończyć wszelkie sprawy oddziału ZOSP RP posiadającego osobowość prawną.

Głównymi zadaniami likwidatora są przede wszystkim: zakończenie spraw majątkowych, ściągnięcie przysługujących wierzytelności, spłacenie długów i przekazanie pozostałego majątku albo określonym podmiotom, albo przeznaczenia go na określony cel.

Pierwszą czynnością likwidatora jest zawiadomienie sądu sprawującego nadzór nad oddziałem Związku o wszczęciu likwidacji i wyznaczeniu likwidatora, z podaniem swego nazwiska, imienia i miejsca zamieszkania. Likwidator jest obowiązany złożyć wniosek o wpis do rejestru stowarzyszeń, informacji o otwarciu likwidacji, danych o osobie likwidatora wraz ze sposobem reprezentacji (art. 44 ust. 1 pkt 1 i 2 w zw. z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym – tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 687 z późn. zm.). Wniosek o rozpoczęcie likwidacji składa się z formularzy:

1) KRS-Z61 Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - likwidacja, rozwiązanie/unieważnienie,

2) KRS-ZK Zmiana - organy podmiotu/wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki - załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym,

3) KRS-ZR Likwidator, zarządca, przedstawiciel/reprezentant upadłego - załącznik do wniosku o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Odpowiednie formularze znajdują się m.in. na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości (http://ms.gov.pl/).

Likwidator powinien też podać do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania likwidacyjnego. Wydaje się, że optymalnym rozwiązaniem jest zamieszczenie odpowiedniej informacji w dziale ogłoszeń prasy ogólnopolskiej i lokalnej. Następnie powinny zostać przeprowadzone czynności przewidziane w przepisach o rachunkowości (zamknięcie ksiąg rachunkowych, inwentaryzacja, wycena aktywów i pasywów, sporządzenie sprawozdania finansowego). Ustalenie listy wierzycieli i dłużników jest kolejnym etapem likwidacji. Po jej sporządzeniu likwidator powinien przystąpić do zbycia majątku oddziału i egzekwowania długów oraz do zaspokojenia wierzycieli.

W przypadku oddziału ZOSP RP zastosowanie będą miały również przepisy dotyczące stowarzyszeń. Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1393 z późn. zm.) koszty likwidacji pokrywa się z majątku likwidowanego stowarzyszenia, w tym wypadku z majątku oddziału Związku.

Po zakończeniu likwidacji, likwidator jest obowiązany złożyć w sądzie rejestrowym wniosek o wykreślenie oddziału Związku z Krajowego Rejestru Sądowego. W tym celu należy złożyć wniosek na formularzu KRS - X2 czyli wniosek o wykreślenie podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego. Wykreślenie oddziału Związku przeprowadzane jest w postępowaniu nieprocesowym. Z chwilą wykreślenia z rejestru oddział Związku traci osobowość prawną.

Poniżej zamieszczono przykładową treść uchwały zarządu oddziału (powiatowego) Związku, który chce zrezygnować z posiadanej osobowości prawnej.

Uchwała zarządu oddziału powiatowego w sprawie rezygnacji z osobowości prawnej

informację przygotował
adw. Krzysztof M. Miazga
4 XI 2016  r.