Informacja w sprawie wymagań wobec kierujących pojazdami uprzywilejowanymi w OSP

By móc kierować pojazdem uprzywilejowanym OSP
członek OSP musi:

1) mieć ukończone 21 lat,

2) posiadać prawo jazdy odpowiedniej do rodzaju pojazdu kategorii,

3) uzyskać orzeczenia:

a) lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,

b) psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,

4) posiadać zaświadczenie wydane przez gminę potwierdzające, że ma być kierującym pojazdem OSP,

5) posiadać zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym w zakresie określonej kategorii prawa jazdy.

 

Podstawa prawna: art. 106 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1268 ze zm.).

 

Organem, który wydaje zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi OSP jest Starosta. Jeżeli członek OSP ubiegający się o zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym spełnia warunki z pkt 1-3 (powyżej) powinien złożyć wniosek we właściwej, z punktu widzenia siedziby OSP, gminie o wydanie zaświadczenia potwierdzającego, iż ma być kierującym pojazdem OSP (pomoc organizacyjną w tym zakresie na pewno będą udzielały władze macierzystych OSP). Jeżeli uzyska wszystkie potrzebne dokumenty oraz zaświadczenie, składa wniosek do Starosty o wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym.

Starosta - w myśl przepisu art. 109 ustawy o kierujących pojazdami - wydaje zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym OSP, w drodze decyzji administracyjnej, za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, osobie, która spełnia wymagania określone w art. 106 ust. 1 pkt 1-3 ustawy, potwierdzone przedstawionym:

1) orzeczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym;

2) orzeczeniem psychologicznym o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym;

3) zaświadczeniem organu gminy potwierdzającym, że osoba ma być kierującym pojazdem ochotniczej straży pożarnej.

 

Zarówno koszty badań jak i koszty zezwoleń
finansowane są z budżetu gminy

 

- Badanie lekarskie osoby ubiegającej się o wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym ochotniczej straży pożarnej jest finansowane z budżetu gminy (art. 76 ust. 5 ustawy o kierujących pojazdami).

- Badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu osoby ubiegającej się o wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym ochotniczej straży pożarnej jest finansowane z budżetu gminy (art. 83 ust. 5 ustawy o kierujących pojazdami).

- Koszty zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi ochotniczych straży pożarnych są finansowane z budżetu gminy (art. 109 ust. 6 ustawy o kierujących pojazdami).

 

Poniżej zamieszczamy propozycję wzoru zaświadczenia organu gminy potwierdzającego fakt, iż dana osoba ma być kierującym pojazdem OSP.

Wzór zaświadczenia

 

informację przygotował
adw. Krzysztof M. Miazga
19 II 2021 r.