Symbole ZOSP RP

W związku z licznymi zapytaniami na forum dyskusyjnym na naszej stronie internetowej, Biuro Zarządu Głównego Związku OSP RP przedstawia materiał pt. „Symbole Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP”.W tej formule symbolika Związku OSP RP została zgłoszona do Urzędu Patentowego.Zapewne nie jest to pełen katalog możliwości stosowania symboli (zwłaszcza w odniesieniu do logo (znaku graficznego) Związku). Prosimy o nowe, przemyślane sugestie, które być może wykorzystamy i upowszechnimy.

SYMBOLE ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RP

Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej opierając się o zapisy w statucie podjął uchwały w których określił Regulamin umundurowania, Regulamin Sztandarów (uchwała nr 96/XI/2000),Ceremoniał Ochotniczych Straży Pożarnych (uchwała nr 97/XI/2000), a uchwałą nr 2/II/2002 przyjęto znak graficzny (logo). Określono w nich zasady, sposoby i sytuacje w których stosowane są symbole Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Sztandarywystępują zawsze w asyście pocztu sztandarowego, podczas:1. Uroczystości państwowych.2. Uroczystości patriotyczno-religijnych.3. Uroczystości strażackich:1) organizowanych zgodnie z ceremoniałem, w tym:- uroczysta zbiórka w OSP,- uroczysty apel,- poświęcenie i wręczenie sztandaru,- nadanie odznaczenia ochotniczej straży pożarnej lub oddziałowi Związku,- ślubowanie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej,- jubileusz ochotniczej straży pożarnej,- pożegnanie strażaków (zaprzestanie działalności),- pożegnanie sztandaru (w przypadku wprowadzenia nowego wzoru sztandaru),- zdawanie i obejmowanie funkcji w ochotniczej straży pożarnej,- wizyty w ochotniczej straży pożarnej,- pogrzeb ze strażacką asystą honorową,

4. Największych wydarzeń związanych ze statutową działalnością OSP i oddziałów Związku, a mianowicie:- na zebraniach sprawozdawczo-wyborczych w OSP,- na zjazdach oddziałów gminnych Związku OSP RP,- na zjazdach oddziałów powiatowych Związku OSP RP,- na zjazdach oddziałów wojewódzkich Związku OSP RP,- na Zjazdach Krajowych Związku OSP RP.Uchwałą nr 96/XI/2000 r. Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z 27 października 2000 r. przyjęto do stosowania regulamin sztandarów w Związku OSP RP.

Znak Związkuwystępuje na:1. Sztandarach OSP i oddziałów Związku.2. Fladze Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.3. Jako odznaczenie korporacyjne pn. Złoty Znak Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.4. Znaczek metalowy – miniaturka noszony na ubraniu cywilnym dla oznaczenia przynależności do organizacji.5. Jako element dekoracji podczas uroczystości w ochotniczych strażach pożarnych i uroczystościach wewnątrzzwiązkowych.

6. Na wydawnictwach dla potrzeb Związku OSP RP i OSP np.:- miesięcznik „Strażak”- opracowania historyczne,- opracowania okazjonalne,- foldery (wydania obcojęzyczne) - poradniki metodyczne,- czołówki filmów,- strona internetowa Związku OSP RP,- płyty CD z materiałami do użytku wewnątrzorganizacyjnego.

7. Na drukach organizacyjnych:- papier firmowy,- legitymacje członków władz Związku,- wizytówki,- dyplomy,- akty nadania,- zaświadczenia (np. ukończenia kursu),- koperty (wykorzystywane w korespondencji oficjalnej)

Uchwałą nr 97/XI/2000 Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z 27 października 2000 r. przyjęto do stosowania wzór znaku i flagi organizacyjnej, a sposób postępowania określa „Ceremoniał w ochotniczych strażach pożarnych” przyjęty przez Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej 27 października 2000 r. uchwałą nr 98/XI/2000.

Flaga związkowaużywana jest przez członków Związku (OSP)i oddziały Związku OSP RP w następujących sytuacjach: 1. Stosowana zgodnie z ceremoniałem podczas:- uroczystego apelu ochotniczej straży pożarnej – podnosi się ją na maszt lub na drabinie mechanicznej,- dla oddania szacunku zmarłym strażakom podnosi się flagę z kirem żałobnym,- podczas uroczystości wręczania sztandaru OSP lub oddziałom Związku,- przekazania do użytku strażnicy,- przekazania do użytku samochodu pożarniczego,- na pogrzebach osób wybitnie zasłużonych dla ochrony przeciwpożarowej lub które zginęły przy pożarach i innych klęskach żywiołowych, bądź w trakcie wykonywania obowiązków służbowych; trumnę zmarłego okrywa flaga. Flagę zdejmuje się przed ustawieniem trumny nad grobem. Flagę przekazuje się rodzinie.- na uroczystościach związanych z jubileuszami OSP,- przy pożegnaniu strażaków odchodzących ze służby,- przy zdawaniu i obejmowaniu funkcji w ochotniczej straży pożarnej,- przy oficjalnych wizytach w ochotniczych strażach pożarnych.

2. Wydarzenia związane ze statutową działalnością OSP i Związku OSP RP.- Zjazdy Krajowe Związku OSP RP,- zjazdy oddziałów wojewódzkich ZOSP RP,- zjazdy oddziałów powiatowych ZOSP RP,- zjazdy oddziałów gminnych ZOSP RP,- zebrania sprawozdawczo-wyborcze OSP,- posiedzenia:- Zarządu Głównego ZOSP RP,- zarządów oddziałów wojewódzkich Związku OSP RP,- zarządów oddziałów powiatowych ZOSP RP,- zarządów oddziałów gminnych ZOSP RP.- zebrania sprawozdawcze w OSP.

3. Podczas uroczystości państwowych i strażackich.

4. Uroczystości o charakterze programowym:- festiwale,- przeglądy dorobku artystycznego,- zawody sportowo-pożarnicze,- obozy młodzieżowe,- turnieje,- seminaria,- szkolenia, narady.

5. Dla oznakowania obiektów OSP (strażnice, remizy) i siedzib władz Związku OSP RP

Emblemat:1. Członkowie OSP i funkcyjni oddziałów Związku noszą na czapkach.2. Członkowie OSP i funkcyjni oddziałów Związku noszą na pagonach ubiorów wyjściowych, galowych, paradnych, kurtek. Koszul letnich i młodzieżowych drużyn pożarniczych, naszyte w odległości 2 cm od dolnej krawędzi pagonu.

Wymienione elementy zostały wprowadzone regulaminem umundurowania Związku OSP RP do użytku wewnątrzorganizacyjnego uchwałą Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej nr 96/XI/2000 r. z 27 października 2000 r. w sprawie sztandarów, mundurów, dystynkcji i odznak w Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

3. W formie plakietki (naklejki) może być stosowany dla oznakowania samochodu ochotniczej straży pożarnej.

Logo czyli znak graficzny

Zgodnie z zapisem uchwały (nr 2/II/2002 Zarządu Głównego) wzór znaku graficznego może być umieszczany na dokumentach i przedmiotach związanych z działalnością Związku OSP RP i zrzeszonych w nim członków. Dotyczy to głównie:1. Przedmiotów użytkowych:- koszulki,- dresy,- ręczniki,- plecaki,- torby,

2. Przedmiotów reklamowych:- Foldery,- Kalendarze,- plakietki np. z obozów, przeglądów, imprez,- koperty ( do użytku wewnętrznego),- puchary,- karty pocztowe,- długopisy,- notatniki,- na papierze korespondencyjnym,- na zaproszeniach,

3. W innych przypadkach:- na samochodach- na remizach- na stronie internetowej- w innych przypadkach nie wskazanych powyżej

Hanna Polak