Wstępna ocena projektu "ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych"

 
Zmiany wynikające z ustawy o OSP: dotyczą w szczególności świadczeń dodatkowych dla strażaków ochotników oraz dla ratowników górskich. Projekt zawiera również wiele zmian dotyczących organizacji ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. Oceniamy, że 4 zmiany zasługują na wprowadzenie do ustawy o ochronie ppoż., 6 zmian jest szkodliwych i 20 zmian pozornych.
1. Dodatki do emerytur. Należy z uznaniem odnotować zapowiedź zmiany stanowiska rządu dotyczącą zamiaru uchwalenia świadczeń dodatkowych dla strażaków ochotników oraz ratowników górskich.
Propozycje dotyczące strażaków ochotników są zapisane w artykułach od Art. 15. do Art.21 oraz Art. 25. (dodatkowe uprawnienia), Art. 28. (legitymacje), Art. 29. (odznaka św. Floriana), Art. 38. (krzyż św. Floriana), Art. 43 i 44. (dotyczy członków OSP, którzy już nabyli uprawnienia).
Zmiany dotyczące ratowników górskich są zapisywane w tożsamej treści w ustawie o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach – Art. 41.
W związku z rozszerzeniem zakresu ustawy, proponujemy zmianę tytułu ustawy na „Ustawa o świadczeniach dodatkowych dla strażaków ochotników, ratowników górskich i wolontariuszy ratujących życie i zdrowie ludzi”. Takie rozwiązanie pozwala na spójne, oparte o takie same kryteria uhonorowanie wolontariuszy ratujących życie i zdrowie ludzi.
Natomiast wszystkie pozostałe zapisy dotyczące merytorycznych zasad funkcjonowania i organizacji ochotniczych straży pożarnych proponujemy pozostawić w ustawie o ochronie przeciwpożarowej
(4 zmiany opisane w pkt. 2.) lub skreślić jako zmiany szkodliwe ( 6 zmian opisanych w pkt. 3.) oraz skreślić zmiany pozorne, zbędne, tożsame z istniejącym stanem prawnym (20 zmian opisanych
w pkt. 4)
2. Zmiany zasługujące na uwzględnienie w ustawie o ochronie przeciwpożarowej:
2.1. - dopuszczenie przekroczenia wieku 65 lat dla kierowców (Art. 8 Ust. 2.);
2.2. - respektowanie równorzędnych badań lekarskich dopuszczających do działań ratowniczych (Art. 9. Ust. 2.);
2.3 - dofinansowanie do szkolenia na prawo jazdy do kierowania pojazdami pow. 3,5 t (Art. 10. Ust. 3 i 4);
2.4 - równorzędność szkolenia OSP do szkolenia podstawowego w PSP (Art. 10. Ust. 5.);
3. Zmiany szkodliwe, wywołujące negatywne konsekwencje dla bezpieczeństwa powszechnego:
3.1 - wprowadzenie nowej ustawy wymusza konieczność zmiany 16 tys. statutów OSP (Art. 1 oraz Art. 37 zmiana 2) )
3.2 - odebranie OSP władztwa nad przeznaczeniem majątku w przypadku likwidacji (Art. 36);
3.3 - likwidacja komendanta gminnego OSP (Art. 37 zmiana 1) );
3.4 - podejrzane zapisy dotyczące związku straży pożarnych (Art. 37 zmiana 3) );
3.5 - uprawnienia wojewody, starosty do informacji zastępuje się nadzorem wojewody (Art. 37 zmiana 4) skreślenie Art. 21 ustawy o ochronie przeciwpożarowej);
3.6 - skreślenie obowiązku opiniowania o projektach ustaw dotyczących ochrony przeciwpożarowej (Art. 37 zmiana 4) skreślenie Art. 21a ustawy o ochronie przeciwpożarowej);
4. Zmiany pozorne, zbędne, tożsame z istniejącym stanem prawnym w szczególności zapisy takie same jak w ustawie o ochronie przeciwpożarowej lub gorsze.
4.1 - zawężenie zakresu działania OSP (Art. 2.);
4.2 - określenie zakresu działania OSP gorsze jak w dotychczasowych przepisach (Art. 3.);
4.3 - organizacja imprez - dodatkowe obowiązki administracyjne (Art. 4.);
4.4 - ewidencja OSP – ograniczenie działań OSP tylko do dyspozycji PSP (Art. 5.);
4.5 - nadzór ogólny wojewody nad gminami w zakresie zapewnienia warunków funkcjonowania OSP (Art. 6. Ust. 1);
4.6 - wsparcie dla OSP przez zastępcę komendanta wojewódzkiego (pomija się komendy powiatowe) (Art. 6. Ust. 2. );
4.7 - wprowadzenie nowej nazwy strażak-ratownik, brak zmiany merytorycznej uprawnień do udziału w akcji (Art. 7. i 8. );
4.8 - ponoszenie kosztów utrzymana OSP przez gminę, dodatkowo gmina ma finansować szkolenia BHP (Art. 9.);
4.9 - obowiązki pracodawcy, proponowane regulacje są gorsze od obecnych (Art. 11.);
4.10 - odszkodowania i renty takie same rozwiązania jak obecnie obowiązują (Art. 12.);
4.11 - rekompensata za utratę zdrowia takie same rozwiązania jak obecnie obowiązują (Art. 13.);
4.12 - ekwiwalent takie same rozwiązania jak obecnie obowiązują (Art. 15.);
4.13 - ochrona strażaków OSP jak funkcjonariuszy publicznych podobne jak obecnie obowiązujące (Art. 22. );
4.14 - środki ochrony osobistej, zmiana pozorna (Art. 23. I 24.);
4.15 - finansowanie OSP, zmiana pozorna (Art.. 30.);
4.16 - obowiązek zawierania umowy z sąsiednią gminą w sytuacji braku OSP (Art. 31);
4.17 - ograniczenie swobody dysponowania środkami z pożytków z majątku (Art. 32);
4.18 - inne koszty OSP rozwiązanie podobne do dotychczasowych, wyeliminowano związek OSP z możliwości finansowania (Art. 34.);
4.19 - gospodarowanie majątkiem, przepis zbędny sprawy są uregulowane w odrębnych przepisach (Art. 35.);
4.20 - ograniczenie dysponowania majątkiem w przypadku likwidacji OSP (Art. 36.)