Uchwała nr 54/XV/2021 w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie projektu ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych

Związek OSP RP w Uchwale Nr 54/XV/2021 Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2021 roku w sprawie: zajęcia stanowiska w sprawie projektu ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych, postanawia przyjąć z zadowoleniem zapowiedź zmiany stanowiska rządu wyrażoną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 5 lipca 2021 r. w sprawie dodatków do emerytur dla strażaków ochotników zawartą w projekcie ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych. Otwiera to możliwość uchwalenia kompromisowych regulacji opartych o zgłoszony w 2017 r. obywatelski projekt poparty ponad 200 tys. podpisów oraz uchwalony przez Senat RP projekt ustawy w 2020 r. wobec, których dotychczas Rada Ministrów wyrażała negatywne stanowisko.

Związek OSP RP postanawia negatywnie ocenić propozycję MSWiA w zakresie tworzenia odrębnej ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych, która z jednej strony powiela wiele dotychczasowych rozwiązań z ustawy o ochronie przeciwpożarowej, a z drugiej wprowadza rozwiązania, które winny zostać wprowadzone do ustawy o ochronie przeciwpożarowej bądź znaleźć się w odrębnych aktach prawnych.

Jednocześnie ZOSP RP zwróci się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o przedłużenie terminu konsultacji projektu ustawy do 2 miesięcy, by możliwe było pełne odniesienie się do treści projektu ustawy oraz przeprowadzenie przez ZOSP RP konsultacji wśród OSP.

ZOSP RP zwróci się do także Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o skierowanie projektu ustawy do konsultacji ze Związkiem Powiatów Polskich, Związkiem Województw RP i Radą Działalności Pożytku Publicznego.

Uchwała nr 54/XV/2021 w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie projektu ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych
Ocena projektu ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych
Wstępne stanowisko Związku OSP RP do projektu ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych