Pigułka wiedzy o PNWM

Co każdy wnioskodawca wiedzieć powinien

 

CO TO JEST PNWM

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) jest wspólną, niezależną, ponadpaństwową
i ponadpartyjną organizacją. Powstała na mocy „Umowy o polsko-niemieckiej współpracy młodzieży” z 17 czerwca 1991 roku ze wspólnej inicjatywy rządów Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec. Organem nadzorczym PNWM jest Polsko-Niemiecka Rada Młodzieży. Na czele Rady stoi dwóch równoprawnych przewodniczących, którymi są ministrowie odpowiedzialni za sprawy młodzieży w polskim i niemieckim rządzie. PNWM dysponuje wspólnym funduszem, na który składają się oba rządy.


GŁÓWNE CELE I ZADANIA PNWM

to przede wszystkim wspieranie wymiany i współpracy młodzieży, rozszerzanie i pogłębianie istniejącej wymiany młodzieży, umożliwianie realizacji nowych inicjatyw, przyczynianie się do swobodnego rozwoju osobowości młodych ludzi oraz przejmowania przez nich odpowiedzialności w społeczeństwie i państwie. Szczegółowe uregulowania dotyczące zasad działania i celów PNWM znajdują się w Wytycznych, opracowanych przez Polsko-Niemiecką Radę Młodzieży.


CO TO JEST JEDNOSTKA CENTRALNA

Jednostki centralne to organizacje bądź instytucje administrujące środkami PNWM i sprawujące opiekę merytoryczną i formalną nad dofinansowanymi programami.

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej jest jednostką centralną dla Ochotniczych Straży Pożarnych i dla jednostek terenowych Związku OSP RP.

Do zadań jednostki centralnej należy:

 • opracowanie wniosków złożonych w OASE

 • przyznawanie i rozliczanie dotacji

 • działalność szkoleniowa i doradcza

 • pomoc w nawiązaniu partnerstw.

 

W jaki sposób można skontaktować się z JEDNOSTKĄ CENTRALNĄ

 

Najłatwiejszym sposobem jest kontakt mailowy. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres monika.karlowicz@zg.zosprp.pl. Na ten adres można przesyłać również dokumenty związane ze składaniem wniosku i rozliczaniem dotacji.

Dyżur telefoniczny: poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach 16.00-19.00, Tel. 601 917 819.

Adres korespondencyjny: Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, ul. Oboźna 1, 00-340 Warszawa


KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK ZA POŚREDNICTWEM ZWIĄZKU OSP RP

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, przyjmuje i rozpatruje wnioski złożone przez Ochotnicze Straże Pożarne, Zarządy Oddziałów Związku OSP RP wszystkich szczebli, Orkiestry OSP. Oznacza to, że inni wnioskodawcy działający w imieniu środowiska pożarniczego
np. urzędy gmin, szkoły nie mogą starać się o dofinansowanie za pośrednictwem Związku OSP RP, mimo że realizują projekty na rzecz OSP.


JAKIE PRZEDSIĘWZIĘCIA MOGĄ ZOSTAĆ DOFINANSOWANE

 

Zgodnie z Wytycznymi PNWM dofinansowaniu podlegają różne formy programów: wymiana młodzieży, praktyki, hospitacje, programy specjalistyczne, publikacje. W kręgu zainteresowania PNWM znajduje się młodzież w wieku 12-26 lat, jednak udział młodszych dzieci jest również możliwy. WARUNKIEM OTRZYMANIA DOTACJI jest posiadanie partnera po stronie niemieckiej. Program powinien trwać od 4 dni do 28 dni. Odstępstwo od tej reguły możliwe jest jedynie w przypadku praktyk i hospitacji oraz programów odbywających się na terenach przygranicznych. Należy podkreślić, że dzień programu to dzień, w którym doszło do spotkania młodzieży i z którego wynika coś dla integracji i poznania się uczestników. Jeśli w programie zaplanujemy zajęcia bez uwzględnienia tych warunków dzień taki nie będzie traktowany jako dzień programu. Podobnie jest w przypadku, gdy młodzież polska i niemiecka spędza czas osobno np. grupa niemiecka jedzie na całodniową wycieczkę, podczas gdy grupa polska ma zajęcia szkoleniowe.


WYMIANA MŁODZIEŻY

Może być ona zorganizowana w dowolnej formie np. wspólne obozy namiotowe, warsztaty dla młodzieżowych orkiestr strażackich, plenery artystyczne, obozy narciarskie, zawody strażackie połączone z obozem dla młodzieży. Ważne jest, aby zostały stworzone warunki do poznania się
i integracji młodzieży (m.in. poprzez gry i zabawy integracyjne, animację językową, wspólne zajęcia, rozgrywki w małych polsko-niemieckich zespołach).

PNWM nie wspiera przedsięwzięć służących głównie wypoczynkowi i turystyce bądź celom komercyjnym oraz projektów wielostronnych tj. projektów, w których biorą udział uczestnicy z więcej niż z trzech krajów (np. Polska, Niemcy plus Czechy).


PROGRAMY SPECJALISTYCZNE DLA ORGANIZATORÓW i ANIMATORÓW WYMIANY

Programy specjalistyczne mają na celu intensyfikację i doskonalenie współpracy instytucji zajmujących się polsko-niemiecką wymianą młodzieży. Są one przeznaczone dla aktywnych animatorów w zakresie polsko-niemieckiej wymiany (uczestnikami mogą być osoby zajmujące się wymianą młodzieży i osoby prowadzące pracę z młodzieżą np. opiekunowie MDP).

PROGRAM SPECJALISTYCZNY MUSI MIEĆ WYRAŹNY POLSKO-NIEMIECKI KONTEKST

PNWM dopuszcza realizację następujących programów specjalistycznych:

 1. jednonarodowe (uczestnicy nie muszą być aktywnymi animatorami)

  1. jednodniowe programy informacyjne, jeśli służą promocji wymiany

  2. kilkudniowe programy organizowane przez jednostki centralne (Związek OSP RP) dla podległych ich podmiotów

 2. dwu- lub trzynarodowe

  1. giełdy kontaktów lub partnerów i programy kooperujących ze sobą jednostek centralnych dla własnych podmiotów (np. Związek OSP RP i Deutsche Jugendfeuerwehr)

  2. jedno- lub kilkudniowe programy dla aktywnych animatorów wymiany polsko-niemieckiej

 

PRZYKŁADOWE RODZAJE PROGRAMÓW SPECJALISTYCZNYCH

 • Przedsięwzięcia informacyjne i szkoleniowe przeznaczone dla specjalistów zajmujących się wymianą

 • Konferencje podmiotów służące ocenie, przygotowaniu i realizacji ofert polsko-niemieckiej współpracy i wymiany młodzieży oraz nawiązywaniu nowych kontaktów i partnerstw

 • Konferencje robocze poświęcone opracowaniu koncepcji, planowaniu i ocenie pracy merytorycznej podmiotu.

 

4 X 3 PROSTA SPRAWA!

Ze środków PNWM mogą zostać również dofinansowane konkursy służące realizacji celów PNWM, wydanie materiałów informacyjnych i innych publikacji.

Model „4x3 - prosta sprawa!" umożliwia dotowanie tzw. mikroprojektów, które nie są standardowymi spotkaniami młodzieży. „4x3" oznacza w tym wypadku kwotę 3.333 zł. Składa się na nią maksymalna dotacja PNWM na jeden projekt w wysokości 3.000 zł przy minimalnym udziale własnym wynoszącym 333 zł (należy zapewnić wkład własny w wysokości co najmniej 10% kosztów). Przykładami typowych projektów „4x3" są koncerty, wystawy, wydawnictwa. W przypadku wnioskowania o dofinansowanie „4x3 -prosta sprawa!" nie ma formularza wniosku. Należy przesłać szczegółowy opis projektu, dokładny harmonogram czasowy, kosztorys i plan finansowania oraz numer konta.

MERYTORYCZNE KRYTERIA PRZYZNANIA DOTACJI 4 X 3 PROSTA SPRAWA!

 1. Projekt odnosi się bezpośrednio do wymiany młodzieży.

 2. Płyną z niego korzyści dla wymiany młodzieży z Polski i Niemiec.

 3. Przynosi organizacji wymierne efekty.

 4. Popularyzuje ideę wymiany, zarówno poprzez dobór formy, jak i grupy odbiorców.

 

GDZIE POWINIEN ODBYWAĆ SIĘ PROJEKT

PNWM wspiera programy odbywające się w Polsce lub w Niemczech. Możliwe jest również dofinansowanie udziału w programie trójstronnym organizowanym w trzecim kraju. Szczegóły znajdują się na stronie www.pnwm.org w zakładce „Dotacje/Projekty w kraju trzecim”.

W ramach spotkania w Polsce lub w Niemczech można otrzymać dofinansowanie również na jednodniowy wspólny pobyt w kraju trzecim, bez noclegu.

 
NA JAKIEJ PODSTAWIE WYLICZANE JEST DOFINANSOWANIE

Podstawą do wyliczenia maksymalnej dotacji są stawki zryczałtowane zapisane w Wytycznych PNWM (zróżnicowane w zależności od rodzaju zakwaterowania). Stawki te liczone są na każdego uczestnika
(z Polski i Niemiec, uczestnicy i opiekunowie) i na każdy dzień programu. Dodatkowo przyznawana jest dotacja do kosztów pośrednika językowego (czyli tłumacza).

Z reguły przyznawana jest dotacja do 1 pośrednika. Wsparcie dla 2. tłumacza jest możliwe w przypadku projektów, w których bierze udział powyżej 30 uczestników (kolejny pośrednik językowy na kolejne
20 uczestników; podane liczby dotyczą młodzieży, nie opiekunów), przy projektach trójstronnych oraz w przypadku programów równoległych (np. praca w mniejszych grupach roboczych).

Przy programach w Niemczech dotacja obejmuje koszty podróży (nie uwzględnia tłumacza). Jest ona wyliczana automatycznie w trakcie składania wniosku on-line.

Dotacji PNWM nie można łączyć ze środkami pochodzącymi z Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 
JAKIE KOSZTY MOGĄ ZOSTAĆ DOFINANSOWANE Z DOTACJI PNWM

W przypadku programów odbywających się w Polsce wnioskodawca może przeznaczyć dotację na koszty programu. Pod pojęciem koszty programu należy rozumieć wydatki związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem oraz koszty realizacji programu: np. bilety wstępu, nagrody, materiały szkoleniowe, honoraria dla kadry prowadzącej program, ubezpieczenie, koszty przejazdu w trakcie programu. Ryczałt ten przysługuje zarówno na grupę gości, jak i grupę gospodarzy. W ramach dotacji PNWM nie mogą być dofinansowane koszty bieżące placówek oraz koszty związane z budową, zakupem, urządzaniem, remontem placówek kształcenia i spotkań młodzieży.

W przypadku programów odbywających się w Niemczech dotacja obejmuje wydatki związane z dojazdem i powrotem grupy pomiędzy miejscem zamieszkania a miejscem programu, ubezpieczeniem na okres podróży i wyżywieniem w tym czasie. Dotacja nie obejmuje upominków, umowy dla tłumacza i innych wydatków ponoszonych w związku z realizacją programu.

 
CZY MAJĄ ZNACZENIE WIEK I PROPORCJE UCZESTNIKÓW

Zgodnie z Wytycznymi PNWM uczestnicy spotkań powinni być w wieku 12-26 lat (nie dotyczy osób prowadzących program), ale nie wyklucza się udziału również dzieci poniżej 12 roku życia. Dobór uczestników powinien gwarantować ich porozumienie i integrację. Jeśli polska młodzież jest wieku 12-15 lat, niemiecka również powinna odzwierciedlać te granice wiekowe.

Bardzo ważne są proporcje ilościowe uczestników. Ilość młodzieży polskiej i niemieckiej powinna być zrównoważona. Jeżeli grupa polska liczy 20 osób, grupa niemiecka powinna być podobna liczebnie.
W przypadku udziału w spotkaniach, gdzie grupa gospodarzy jest znacznie liczniejsza, niż grupa gości (np. 15 osób z Polski, 100 osób z Niemiec) należy wybrać spośród gospodarzy grupę podobną liczebnie do grupy gości i opracować dla nich odrębny program.

Nie bez znaczenia jest ilość osób prowadzących program w stosunku do ilości młodzieży. PNWM stosuje zasadę: na pierwsze 10 uczestników przypada dwóch prowadzących (w tym 1 tłumacz),
na każde kolejne 10 – 1 opiekun (np. dla 11 uczestników możemy przewidzieć do dofinansowania 3 osoby prowadzące program).

Opiekunowie do 26 roku życia mogą być rozliczani jako uczestnicy.

Osobne uregulowania dotyczą programów trójstronnych. Łączna liczba uczestników z Niemiec i Polski powinna być większa niż liczba uczestników z kraju trzeciego. Grupa z kraju trzeciego powinna liczyć maksymalnie 40% całej grupy.


CO TO SĄ PRZEDSIĘWZIĘCIA W REGIONIE PRZYGRANICZNYM

Przedsięwzięcia w regionie przygranicznym mogą być wspierane w szczególny sposób, jeżeli większość uczestników z obydwu krajów pochodzi z terenów przygranicznych i program jest realizowany w tym regionie. Region przygraniczny obejmuje w Polsce województwa: zachodniopomorskie, lubuskie
i dolnośląskie, a w Niemczech kraje związkowe: Meklemburgię-Pomorze Przednie, Berlin, Brandenburgię i Saksonię. Ponieważ region przygraniczny odgrywa szczególną rolę w budowaniu stosunków polsko-niemieckich PNWM dopuszcza dofinansowanie spotkań młodzieży odbywających się krócej niż 4 dni (spotkania jedno-, dwu-, trzydniowe). Dopuszczany jest również udział uczestników poniżej 12 roku życia.


CZY MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE DO PRZYGOTOWANIA I PODSUMOWANIA PROGRAMU

Wnioskodawca może otrzymać dofinansowanie do kosztów spotkania przygotowawczego
i podsumowującego dla uczestników i polsko-niemieckiego zespołu kadry realizującej projekt.
W każdym z tych przypadków długość spotkania powinna być proporcjonalna do czasu trwania programu właściwego (nie powinna przekraczać dwóch dni).


GDZIE I W JAKIM TERMINIE NALEŻY ZŁOŻYĆ WNIOSEK

 

Wniosek (i rozliczenie) należy złożyć on-line za pośrednictwem portalu OASE. Składając wniosek należy podać numer jednostki centralnej PJ009.

Do portalu OASE można wejść za pośrednictwem strony www.pnwm.org

 

Każda jednostka centralna pracuje według określonych przez siebie terminów. Wynika to z tego, że jednostki centralne zobowiązane są do przestrzegania odrębnych wytycznych opracowanych przez PNWM, w tym określonych przez PNWM terminów. Terminy obowiązujące w naszej jednostce centralnej: 10 lutego. W wyjątkowych przypadkach możliwe jest złożenie wniosku w terminie późniejszym, jednak nie później niż do końca kwietnia (w przypadku projektów realizowanych
w okresie wakacyjnym). W przypadku programów realizowanych w styczniu i lutym wnioski powinny trafić do jednostki centralnej do 1 grudnia roku poprzedzającego.


Instruktaż ułatwiający składanie wniosku w OASE

 


JAK SZYBKO WNIOSKODAWCA OTRZYMA DECYZJĘ

To zależy od tego, jak szybko PNWM przyzna łączną dotację dla wszystkich wniosków. Decyzja
w sprawie wniosków, które wpłyną do jednostki centralnej do 10 lutego zostanie wydana najprawdopodobniej pod koniec maja lub na początku czerwca.


KIEDY DOTACJA WPŁYNIE NA KONTO WNIOSKODAWCY

Na około 2-3 tygodnie przed rozpoczęciem programu wnioskodawca otrzymuje zaliczkę w wysokości ok. 60% przyznanej dotacji. Pozostała część dotacji jest przekazywana po otrzymaniu i akceptacji rozliczenia. Jeżeli rozliczenie jest sporządzone prawidłowo przelew trafi na konto wnioskodawcy po około 2-3 tygodniach. W przypadku konieczności uzupełnienia dokumentów lub błędów w rozliczeniu dotacja jest przelewana dopiero po ostatecznej akceptacji.


CZY POLSKI WNIOSKODAWCA MOŻE OTRZYMAĆ DOTACJĘ ZE SWOJEJ JEDNOSTKI CENTRALNEJ DLA NIEMIECKIEGO PARTNERA

Nie ma takiej możliwości. Wniosek o dotację mogą (a nawet powinni) wypełnić go wspólnie obaj partnerzy. Każdy z partnerów przesyła wniosek do swojej jednostki centralnej lub do PNWM.


CZY DOTACJA MOŻE ZOSTAĆ ZMNIEJSZONA LUB COFNIĘTA

Tak. Po otrzymaniu rozliczenia dokumenty są porównywane z wnioskiem i dokładnie sprawdzane. Jeżeli okaże się, że zmniejszyła się liczba dni lub uczestników programu dotacja jest przeliczana według rzeczywistych danych. Większa ilość osób lub dłuższy program nie oznacza jednak, że dotacja zostanie zwiększona.

Dotacja zostanie cofnięta, jeżeli wnioskodawca nie wywiązał się z zobowiązań i program nie spełnia warunków spotkania. W praktyce oznacza to, że program trwał krócej niż wymagane 4 dni (np. grupa partnerska wcześniej wyjechała), uczestnicy byli w różnym wieku (grupa polska wieku 12-14 lat,
a grupa niemiecka 16-21 lat) lub zrealizowany program nie gwarantował spotkania i integracji młodzieży (uczestnicy mieli osobne zajęcia, nie zapewniono elementów integracyjnych). Kolejny powód negatywnej decyzji to niedostarczenie wszystkich dokumentów lub ich niekompletne wypełnienie. Dotacja zostanie również cofnięta, jeśli ze spotkania wycofał się partner lub program nie odbył się.


CZY JEDNOSTKA CENTRALNA ORGANIZUJE SZKOLENIA DLA WNIOSKODAWCÓW

Związek OSP RP organizuje szkolenia dla wnioskodawców PNWM. Są one kierowane do osób nie posiadających doświadczenia w ubieganiu się o dotacje PNWM i dla wszystkich tych, którzy chcieliby uzupełnić lub usystematyzować swoją wiedzę. Ogłoszenie o naborze zamieszczane jest na stronie www.zosprp.pl i w mediach społecznościowych Związku.

 
CZY WNIOSKODAWCY LUB UCZESTNICY WYMIANY POLSKO-NIEMIECKIEJ MAJĄ MOŻLIWOŚĆ UCZESTNICZENIA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH BEZPOŚREDNIO PRZEZ PNWM

Tak. PNWM organizuje wiele szkoleń, seminariów, imprez kierowanych do organizatorów i uczestników polsko-niemieckiej wymiany młodzieży. Są to np. kursy języka niemieckiego, szkolenia dla animatorów wymiany, giełdy partnerów, spotkania z historią. Informacje o naborze i warunkach udziału znajdują się na stronie internetowej PNWM www.pnwm.org.

 

Zapraszam do współpracy

Monika Karłowicz